Sveriges alla yrken

Här hittar du över 8000 av Sveriges vanligaste yrken.

Officerare

Officerare

A

Arméchef

Arméofficer

F

Flygofficer

Flygvapenchef

Fänrik, förvaret

G

General, försvaret

Generalmajor, försvaret

K

Kapten, försvaret

Kommendör

Kommendörkapten

Kompanichef

Konteramiral

L

Logistikofficer

Löjtnant, försvaret

M

Major, försvaret

Marinchef

Marinofficer

O

Officer, försvaret

P

Planeringsofficer

Plutonofficer

R

Reservofficer

S

Stabsofficer

T

Teknisk officer

Y

Yrkesofficer

O

Örlogskapten

Överbefälhavare

Överste, försvaret

Överstelöjtnant, försvaret

Soldater m.fl.

Soldater m.fl.

A

Ammunitionsröjare

F

FN-soldat

G

Gruppbefäl

M

Militär

S

Soldat, armen

Soldat, flygvapnet

Soldat, sjömän, marinen

Y

Yrkesmilitär

Specialistofficerare

Specialistofficerare

F

Furir, försvaret

S

Specialistofficer, armen

Specialistofficer, flygvapnet

Specialistofficer, sjömän, marinen